שאלות בחומר למחוזי

Go down

איך הרמה של השאלות לדעתכם?

1. גרועה.
 
2. לא משהו.
 
3. בסדר...
 
4. נחמד.
 
5. סבבה.
 
6. טוב
 
7. טוב מאוד.
 
8. מצוין
 
 
 
ראה תוצאות

שאלות בחומר למחוזי

הודעה by אייל on Wed Dec 04, 2013 4:18 pm

לכל המעוניינים: כמות של שאלות בחומר של המחוזי לשנים תשע"ג- תשע"ה:
אם אתם רוצים שאני אעלה גם תשובות תשלחו לי ואני אעלה.

חומר לשאלות:
בראשית יב-נ
שמות א-כד, לא-לד
ויקרא יט, כג-כה
במדבר י-יז, כ-כה, לב
דברים כ-כז, כט-לד
יהושע א-יא, יד, כב-כד
שופטים א-כא
שמואל א א-לא
שמואל ב א-כד
מלכים א א-כב
מלכים ב א-כה
ישעיהו א-יב, כה-לה, ס-סו
ירמיהו א-ב, יא-כג, ל-לג
יונה א-ד
רות א-ד

השאלות:
1. מי ברחה מפני גברתה?
2. כמה שעורים נתן בועז לרות ובמה?
3. מה הגיש גדעון למלאך לארוחה?
4. השלם: "האזינו השמים ואדברה"!
5. על מי נאמר: "כי בשגעון ינהג"?
6. מי היה אחי בשמת בת ישמעאל?
7. איך נקרא שמו של האיש העדלמי שהכיר יהודה?
8. בין כמה היה משה ואהרן כשהוציאו את ישראל ממצרים?
9. מתי מביאים את קרבן העומר?
10. מי האיש שנשלח לרגל את הארץ משבט יהודה?
11. מי השבט שנתברך: "ברזל ונחושת מנעליך וכימיך דבאך"?
12. כמה אנשים מתו במלחמה הראשונה נגד העי?
13. מי היה בנו הבכור של גדעון?
14. השלם: "קשת גיבורים חתים"!
15. למי היו חמישה עשר בנים ועשרים עבדים?
16. מי עורר את חניתו על שלוש מאות חלל?
17. מי נתן על פניו מסווה?
18. מי הכה את אתונו שלש פעמים?
19. מי הנביא שניבא: "ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ"?
20. כמה פעמים הכה יואש עם החצים בארץ?
21. כמה מנורות עשה שלמה במקדש?
22. כמה אנשים גייס שאול למלחמה בבני עמון?
23. מי אמר למי: "פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה"?
24. מי עלה לעזור ללכיש להלחם ביהושע?
25. מי שבה מישראל שבי?
26. כמה אנשים יקחו צדה למלחמה בבנימין?
27. מי שלח אל יואש מלך ישראל "לכה נתראה פנים"?
28. על מי נאמר: "בטרם אצרך מבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגויים נתתיך"?
29. כמה מכונות עשה שלמה במקדש?
30. מי השבט שנתברך: "וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים"?\
31. כיצד נקראה אשת יהודה?
32. לכמה זמן יקבלו בני ישראל בשר עקב תלונתם?
33. מי היה אביו של בעז?
34. מי הנביא שנצטווה: "לא תקח לך אשה ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה"?
35. מי המלך שאמר: "לא אשאל ולא אנסה את ה'"?
36. מי היה כהן הראש ומי כהן המשנה אותם לקח רב טבחים?
37. מי אמרה: "השלום זמרי הרג אדניו"?
38. למי נתנו שבעים כסף מבית בעל ברית?
39. מי  בנו מזבח גדול למראה?
40. מי לכד את קנת?
41. כמה שנים חי קהת?
42. מה קרה לאשתו של לוט עקב הסתכלותה לאחור?
43. מי השבט שנתברך: "ידיד ה' ישכון לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתפיו שכן"?
44. כמה שנים שפט תולע בן פואה את ישראל?
45. כמה שנים מלך הושע בן אלה?
46. מי בנה את שער בית ה' העליון?
47. כמה זמן היה יונה במעי הדג?
48. מי הנביא שניבא: "ויש תקווה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם"?
49. מי מעל בחרם במלחמת יריחו?
50. מי היה בכורו של חיאל בית האלי?
51.  כמה רכב ברזל היו לסיסרא?
52.  מי בקש ממי חמישה לחם?
53.  כמה שנים מלך ירבעם?
54.  מי הנביא שניבא: "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'"?
55.  מי המלך שמרד במלך אשור?
56.  ממי קנה ירמיה את השדה?
57.  מי הרסה את הקיקיון?
58.  מי טובה לנעמי יותר משבעה בנים?
59.  מי הנביא שניבא: "והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה'"?
60.  אלו ערים השיב ירבעם בן יואש לישראל?
61.  מה נתן שלמה לחירם מדי שנה בשנה?
62.  מי גלח למי את חצי הזקן?
63.  מי היה שר העיר של אחאב?
64.  כמה היתה המכה הראשונה שהכה יונתן בפלשתים?
65.  מי היה שר הצבא של סנחריב?
66.  כמה שנים חי לוי?
67.  מי גרשה את שני מלכי האמורי?
68.  כמה כסף גנב מיכה מאמו?
69.  כמה אנשים באו עם שאול לאשת בעלת האוב?
70.  על מי אמר אחאב: "כי לוא יתנבא עלי טוב כי אם רע"?
71.  מי הנביא שניבא: "מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו צעה ברב כוחו"?
72.  איך קראו לאמו של יואש מלך יהודה?
73.  כמה אנשים היו עם דוד במלחמתם כנגד אבשלום?
74.  מאיזה נמל ניסה יונה לברוח מאת ה'?
75.  מי שלף את נעלו?
76.  מי נצטווה לקנות אזור פשתים?
77.  איזו עיר הוסבה לשם דן?
78.  מה היו שמותם של בני שמואל?
79.  מי ירד עם דוד אל מחנהו של שאול?
80.  למי שאול נתן את מיכל בתו לאחר שדוד ברח?
81.  כמה נושא סבל היו לשלמה?
82.  מי אמרה: "כי חתן דמים אתה לי"?
83.  מי היתה אמו של אליפז בן עשו?
84.  כמה שנים מלך צדקיה מלך יהודה?
85.  היכן יצק שלמה את כלי המקדש?
86.  מי הנביא שניבא: "ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה"?
87.  מי היה בעלה של רות?
88.  כמה אנשים יש בנינוה?
89.  מי הנביא שניבא: "אל תבכו למת ואל תנודו לו בכו בכה להולך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו"?
90.  כיצד נקרא בכורו של יהודה?
91.  מי קרעה את כתונת הפסים שלה?
92.  על מי נאמר: "נחבא אל הכלים"?
93.  היכן הוחבא יואש מפני עתליה?
94.  כמה אנשים שם יהוא מחוץ לבית הבעל כדי שיהרגו בכהני הבעל?
95.  כמה שנים הייתה נעמי במואב?
96.  מי היה בכורו של דוד?
97.  על מי נאמר ששכל את ידיו?
98.  כמה זמן היה הארון בשדה פלשתים?
99.  כמה כסף נתן מנחם לפול כדי שיעזור לו לשמור על הממלכה?
100.מי הנביא שניבא: "כי אפס עריץ וכלה לץ ונכרתו כל שוקדי און"?
101. מי אמר: "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו"?
102. מה הדבר שאכל יהונתן בקצה המטה?
103. מי הנביא שניבא לדוד את העונש על ספירת בני ישראל?
104. כמה אנשים לקח שאול למלחמה בעמלק?
105. מה היה שמו של הנער הלוי?
106. מי הלך עם פנחס בן אלעזר הכהן לעבר הירדן המזרח כדי להוכיח את בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה על בניית המזבח?
107. באיזו עיר מלך סיחון?
108. מי נשלח לרגל את הארץ משבט אפרים?
109. על מי נאמר: "והבטת צר מעון בכל אשר יטיב את ישראל"?
110. על מי נאמר: "ויהי בבאה והיא מתנכרה"?
111. מי הנביא שניבא: "פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמונים"?
112. תוך כמה זמן עלולה נינוה להיהפך?
113. מי נשקה לנעמי והלכה?
114. למי נאמר: "קום וירדת בית היוצר שמה אשמיעך את דברי"?
115. בן כמה היה יהויכין במלכו?
116. מי אמר למי: "הרצחת וגם ירשת"?
117. מה היה גבהו של גלית?
118. למי נאמר: "בנה לך בית בירושלים ולא תצא משם אנה ואנה"?
119. מי היה שר הצבא של שלמה?
120. כמה לביבות הכינה תמר לאמנון?
121. כמה שנים שפט יפתח את ישראל?
122. כמה אנשים היו בבני ישראל שיצאו ממצרים?
123. מה היה שמו השני של בנימין?
124. השלם: "את שבתותי תשמורו"?
125. מאיזה שבט היו דתן ואבירם?
126. מי אמר למי: "תמול בואך והיום אניעך עמנו ללכת..."?
127. מי קלל את דוד?
128. ממי שלמה היה יותר חכם?
129. כמה משלים היו לשלמה?
130. מי פיתתה את שמשון לגלות את סודו?
131. מי אמר: "קטני עבה ממתני אבי"?
132. על איזה מקום נאמר: "שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו"?
133. כמה אנשים לקח מלך מואב כדי להבקיע אל מלך אדום?
134. כמה חוצבים בהר היו לשלמה?
135. על מי נאמר: "וראך ושמח בלבו"?
136. מי השבט שנתברך: "וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול ויהי למס עבד"?
137. מה היה טעמו של המן?
138. השלם: "אמרתי אפאיהם..."!
139. מי נצטווה לעשות לו חרבות צרים?
140. כמה זמן לקח ליואב ולאנשי החיל לספור את ישראל?
141. כיצד נקראו בני עלי?
142. כמה אנשים הכה שמשון בלחי החמור?
143. מי הנביא שניבא: "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו"?
144. כמה רגלים השאיר מלך ארם ליהואחז?
145. מי היתה אמו של אמציה מלך יהודה?
146. למי הובטח: "בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל"?
147. כמה אנשים גלו בבלה עם יהויכין?
148. בכמה כסף נקנתה מערת המכפלה?
149. איפה יש שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים?
150. מי השבט שנתברך: "וממגד גבעות עולם וממגד גרש ירחים"?
151. למי נאמר: "כי על יום טוב באנו תנה את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד"?
152. מי אמר למי: "קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט נכאת וצרי ולט ובוטנים ושקדים"?
153. למי נאמר: "לא תצא אתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל"?
154. מי בקש לב שמע?
155. מי עשה לו קרני ברזל?
156. מי הנביא שניבא: "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"?
157. השלם: "מה אקב לא קבה אל"!
158. כיצד נקראה אמו של האיש שקילל את ה'?
159. כמה זמן היה משה בהר סיני?
160. כיצד נקראה פילגש נחור?
161. כיצד נקראה אמו של יהושפט?
162. כמה שנים שקטה הארץ אחרי עתניאל בן קנז?
163. מה השליך אלישע אל הנזיד?
164. מי באו לארץ צוף?
165. מי אמר למי: "טוב דברך לכה ונלכה"?
166. מי הנביא שניבא: "הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים"?
167. כמה שנים חיה שרה?
168. כמה כסף שלם ירמיהו לחנמאל בן שלום על השדה שבענתות?
169. כמה בנים היו לאחאב?
170. כמה אחים היו לאחזיהו?
171. כמה אנשים הביא שמעי מבנימין?
172. על מי נאמר: "וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן"?
173. מי לקח את דלתות עזה?
174. בכמה כסף נמכר יוסף לישמעאלים?
175. מי השבטים שיעמדו על הר גריזים?
176. כמה אנשים היו במגדל שכם?
177. מי השבט שנתברך: "ארור אפם כי עז ואברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל"?
178. איזו רוח נשאה את הארבה?
179. מי הקיא את יונה?
180. מי אמר: "כי טוב מותי מחיי"?
181. מי נצטווה: "ושברת הבקבוק לפני האנשים ההולכים אותך"?
182. מי הנביא שניבא: "כה אמר ה' השמיים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי?
183. כמה זמן חיפשו את אליהו?
184. כמה זמן ניתנו ישראל ביד מדיין?
185. מי אמרה למי: "אבל אשה אלמנה אני וימת אישי"?
186. מה הביאו העורבים לאליהו?
187. כמה אנשים הציע אחיתופל בשביל להילחם בדוד?
188. על מי נאמר: "אל תומת בית ה'"?
189. מי הנביא שניבא: "יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותשמח כחבצלת?
190. מי היתל באשתו 3 פעמים?
191. כמה מן קיבל כל אדם?
192. מי היה בנו של דן?
193. מי הנביא שניבא: "וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי"?
194. מי הנביא שניבא: "הוי רועים מאבדים ומפיצים את צאן מריעיתי נאום ה'"?
195. השלם: "ישעו ואין מושיע"!
196. מי היה אחיו של ארמוני?
197. על מי נאמר: "וישכב בשק ויהלך אט"?
198. מי היה שר צבאו של הדדעזר?
199. היכן לן איש הפילגש ונערו?
200. מהיכן היה חלץ?
201. מי אמר למי: "אסוף ידך"?
202. כיצד ימחו את ירושלים (משל)?
203. מי בנה שבעה מזבחות שלוש פעמים?
204. השלם: "חמת תנינים יינם"!
205. מי היה המזכיר של חזקיהו?
206. מי היה אבי בת שבע?
207. מי הייתה אמו של חזקיהו?
208. מי הנביא שניבא: "רפאני ה' וארפא הושיעני ונוושעה כי תהילתי אתה"?
209. מי הנביא שניבא: "והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע"?
210. כמה קרעים קיבל ירבעם מאחיה?
211. מי אמר למי: "סגר אלוקים היום את אויבך בידך ועתה אכנו נא בחנית ובארץ ולא אשנה לו"?
212. השלם: "לבי לחוקקי ישראל"!
213. באיזה תאריך עלו העם מן הירדן?
214. מי הנביא שניבא: "ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם מעם ה' לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם"?
215. למי נאמר: "בן נעוות המרדות"?
216. איזה מלך אשור הגלה את ישראל?
217. על מי נאמר: "ויתקע בשופר בהר אפרים" (שני אנשים)?
218. מי הנביא שניבא: "ונשגב ה' כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה"?
219. במי נמצא דבר טוב?
220. מי הייתה אמו של יהואחז?
221. מי אמר: "רב עתה ה' קח נפשי כי לא טוב אנכי מאבותי"?
222. מי היה נושא כלי יואב בן צרויה?
223. היכן הייתה אבן גדולה?
224. השלם: "ה' בדד ינחנו"?
225. מאיזה שבט היה מנוח?
226. השלם: "ויט שמים וירד"!
227. על מי נאמר: "ויאמר להכות את דוד"?
228. כמה זמן שפט יאיר הגלעדי את ישראל?
229. מי הרג את יהואש מלך יהודה?
230. מי קרא לנחש הנחושת נחשתן?

אייל
אורח


חזרה למעלה Go down

תשובות

הודעה by איתי on Sun Jan 19, 2014 3:36 am

תשלח בבקשה תשובות

איתי
אורח


חזרה למעלה Go down

בבקשה...

הודעה by ayalmata on Sun Jan 19, 2014 1:41 pm

אם אתה רוצה עוד יש עוד כל מיני דברים מעניינים שהכנתי...
תשובות למקבץ השאלות
התשובות:
1. הגר.
2. 6 שעורים, במטפחת.
3. גדי עזים, מרק ואיפת קמח מצות.
4. "ותשמע הארץ אמרי פי".
5. יהוא בן יהושפט בן נמשי.
6. נביות.
7. חירה.
8. משה- 80, אהרן- 83.
9. ממחרת השבת.
10. כלב בן יפונה.
11. אשר.
12. 36 אנשים.
13. יתר.
14. "ונכשלים אזרו חיל".
15. ציבא.
16. אבישי בן צרויה.
17. משה.
18. בלעם.
19. ישעיה.
20. 3 פעמים.
21. 10 מנורות.
22. 300 אלף איש ישראל, 30 אלף איש יהודה.
23. משה לבני ישראל.
24. הרם מלך גזר.
25. הכנעני מלך ערד.
26. עשרה למאה ומאה לאלף ואלף לרבבה.
27. אמציה מלך יהודה.
28. ירמיה.
29. 10 מכונות.
30. יוסף.
31. בת שוע.
32. חודש ימים \ עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא.
33. שלמה\שלמון.
34. ירמיה.
35. אחז.
36. שריה כהן הראש צפניהו כהן משנה.
37. איזבל.
38. אבימלך.
39. בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה.
40. נבח.
41. 133 שנים.
42. הפכה לנציב מלח.
43. בנימין.
44. 23 שנים.
45. 9 שנים.
46. יותם.
47. שלושה ימים ושלשה לילות.
48. ירמיה.
49. עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה.
50. אבירם.
51. 900 רכב ברזל.
52. דוד מאחימלך.
53. 22 שנה.
54. ישעיה.
55. חזקיהו\הושע בן אלה.
56. חנמאל בן שלום.
57. תולעת.
58. רות.
59. ישעיה.
60. דמשק וחמת.
61. 20,000 כר חטים ועשרים כר שמן כתית.
62. חנון לעבדי דוד.
63. אמון.
64. כ-20 איש\כבחצי מענה צמד שדה.
65. רבשקה.
66. 137 שנים.
67. הצרעה.
68. אלף ומאה כסף.
69. שני אנשים.
70. מיכיהו בן ימלה.
71. ישעיה.
72. צביה (מבאר שבע).
73. 10,000 איש.
74. יפו\תרשיש.
75. בועז.
76. ירמיה.
77. ליש.
78. יואל ואביה.
79. אבישי.
80. פלטי בן ליש אשר מגלים.
81. 70,000.
82. ציפורה.
83. עדה אשת עשו.
84. 11 שנים.
85. במעבה הירדן\בין סכות ובין צרתן.
86. ישעיה.
87. מחלון\בועז.
88. 12 רבוא+ (יותר ממאה ועשרים אלף).
89. ירמיה.
90. ער.
91. תמר אחות אבשלום.
92. שאול.
93. בחדר המטות\בית ה'.
94. 80 איש.
95. עשר שנים.
96. אמנון.
97. יעקב.
98. 7 חודשים.
99. אלף כסף.
100.ישעיה.
101.יהואש\אלישע.
102.מעט דבש.
103.גד.
104.מאתיים אלף איש ישראל, 10,000 איש יהודה.
105.יהונתן.
106.עשרה נשיאים.
107.חשבון.
108.י\הושע בן נון.
109.עלי.
110.אשת ירבעם.
111.ישעיה.
112.ארבעים יום.
113.ערפה.
114.ירמיה.
115.שמונה עשרה שנה.
116.אליהו לאחאב.
117.שש אמות וזרת.
118.שמעי.
119.בניהו בן יהוידע.
120.שתי לביבות.
121.שש שנים.
122.שש מאות אלף.
123.בן אוני.
124."ומקדשי תיראו אני ה'".
125.ראובן.
126.דוד לאיתי הגתי.
127.שמעי.
128.מכל האדם\איתן האזרחי, הימן כלכל ודרדע בני מחול.
129.שלשת אלפים.
130.דלילה.
131.רחבעם.
132.מרה.
133.שבע מאות אנשים.
134.שמונים אלף.
135.אהרן.
136.יששכר.
137.כטעם לשד השמן\כצפיחית בדבש.
138."אשביתה מאנוש זכרם".
139.יהושע.
140.תשעה חודשים ועשרים יום.
141.חפני ופנחס.
142.אלף איש.
143.ירמיה.
144.עשרת אלפים.
145.יהועדן.
146.יהוא.
147.עשרת אלפים\שבעת אלפים+אלף החרש והמסגר.
148.ארבע מאות שקל כסף.
149.אלימ\ה.
150.יוסף.
151.נבל.
152.יעקב לבניו.
153.דוד.
154.שלמה.
155.צדקיה בן כנענה.
156.ירמיה.
157."ומה אזעם לא זעם ה'".
158.שלומית בת דברי למטה דן.
159.ארבעים יום וארבעים לילה.
160.ראומה.
161.עזובה בת שלחי.
162.ארבעים שנה.
163.קמח.
164.שאול ונערו.
165.שאול לנערו.
166.ישעיה.
167.מאה עשרים ושבע שנים.
168.שבע שקלים ועשרה כסף.
169.שבעים בנים בשומרון.
170.ארבעים ושניים אחים.
171.אלף איש.
172.נבל.
173.שמשון.
174.עשרים שקלים כסף.
175.שמעון לוי יהודה יששכר יוסף ובנימין.
176.כאלף איש ואישה.
177.שמעון ולוי.
178.רוח קדים.
179.הדג.
180.יונה.
181.ירמיה.
182.ישעיה.
183.שלושה ימים.
184.שבע שנים.
185.האישה התקועית לדוד.
186.לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב.
187.שנים עשר אלף איש גבורי חיל.
188.עתליה.
189.ישעיה.
190.שמשון.
191.עומר.
192.חשים.
193.ישעיה.
194.ירמיה.
195."אל ה' ולא ענם".
196.מפיבושת.
197.אחאב.
198.שובך.
199.בגבעה.
200.הפלטי.
201.שאול לכהן.
202.כמו שהופכים צלחת.
203.בלק\בלעם.
204."וראש פתנים אכזר".
205.יואח בן אסף.
206.אליעם.
207.אבי בת זכריה.
208.ירמיה.
209.ישעיה.
210.עשרה קרעים.
211.אבישי לדוד.
212."המתנדבים בעם ברכו ה'".
213.בעשור לחודש הראשון.
214.נתן.
215.יהונתן.
216.שלמנאסר.
217.גדעון+אהוד.
218.ישעיה.
219.אביה בן ירבעם.
220.חמוטל בת ירמיהו מלבנה.
221.אליהו.
222.נחרי הבארותי.
223.בשדה יהושע בית השמשי.
224."ואין עמו אל נכר".
225.דן.
226."וערפל תחת רגליו".
227.ישבי מנב.
228.עשרים ושתיים שנים.
229.יוזבד בן שמעת ויהוזבד בן שמר.
230.חזקיהו

ayalmata

מספר הודעות : 6
Join date : 05.12.13

צפה בפרופיל המשתמש

חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה